משלוח והחזרות חינם לכל הארץ. להזמנת אריזת מתנה צרי קשר ב 0548885236

אבטחה ופרטיות

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש:

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול .SSL במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במוצרים המוצגים באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

ובכפוף לאמור למעלה. דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורן.

מסירת הפרטים האישיים באתר נעשית ע"פ רצונה של הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים האישיים באתר מעיד על הסכמתה של הלקוחה למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים הנה לאפשר לחברה לספק מוצרים ו/או שירותים ללקוחה בלבד.

החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שלא לצורכי תפעול האתר אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

חברה עלולה למסור את פרטי הנרשם/ת באחד מן המקרים להלן:

(א) תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין. (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה או הליכים משפטיים אם יהיו בין החברה לנרשמת. (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר במקרה שתתמזג עם גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשמת. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי בוצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים על ידי הנרשמת. (ה) אם יתעורר אצל החברה החשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או בכדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד מעשה כזה. (ו) אם יתעורר החשד מצד החברה כי הופר מצד הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או מי מטעמה. (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה וגופים השותפים או מעורבים בפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

הנרשמת מאשרת שידוע כי לא חלה חובה חוקית למסירת פרטיהם וכי מסירת מידע הנ"ל נעשית מרצון חופשי ובהסכמה. זאת להסכמה מפורשת מצד הנרשמת לשימוש האמור לעיל בפרטים וכי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את הנרשמת בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.